Trang ch̉u
Ḍich ṿu
Đặt h̀ang
B̉an ḍư t́inh
  Khung gía
  Ćac quan ḥê ḥơp t́ac
  Lỉên ḥê

 

đ̣ăt h̀ang:

Cách thanh tóan  b̉ao đ̉am an tòan 100% !

Ćac ḅ̣an thanh tóan b̀ăng th̉e ngân h̀ang hòan tòan được đ̉am b̉ao an tòan

  1. Ćac ḅ̣an h̃ay cḥon th̉ê lọai phiên ḍich dưới ̣đây đ̀ông th̀ơi nh́ân con chụôt  v̀ao ô "Acheter maintenant" ph́ia bên ph̉ai.

  2. Sau đ́o ćac ḅ̣an được hướng d̃ân ćach thanh tóan theo ćac tr̀inh tự trên trang web Paypal ŕât an tòan.

  3. Xin ćac ḅan vui l̀ong ghi r̃o śô lượng gởi trước khi thanh tóan nh́e.

  4. Sau đ́o ćac ḅ̣an được ṭư đ̣ông đưa đ́ên trang "h́oa đơn" đ̉ê gởi tài lịêu đi.

  5. Ćac ḅ̣an h̃ay đìên đầy đ̉u v̀a g̉ơi đi nh́e.

Ḍich văn b̉an b̀ăng ćach gửi qua email  (t́ôi đa 10 d̀ong)

5 euros

Ḍich t́ât c̉a ćac t̀ai lịêu k̃y thụât, khoa ḥoc, căn ḥoc, thương ṃai (trên 1 trang đ́anh ḿay )

15 euros

Ḍich trang web

0.1 euros/ t̀ư

thông ḍich viên cho ća nhân (t́inh theo gìơ hoặc ng̀ay)

theo thương lượng

 

H̃ay kh́am ph́a ḍich ṿu thanh tóan qúôc t́ê Paypal, sự đ̉am b̉ao an tòan tuỵêt đ́ôi cho ćac ḅan, ćac ḅan ćo th̉ê thanh tóan trực tíêp bằng th̉e ngân h̀ang c̉ua m̀inh thông qua Paypal ngay trên ṃang họăc ćac ḅan ćo th̉ê m̉ơ t̀ai khỏan riêng c̉ua ćac ḅan ṭai Paypal (hòan tòan mĩên ph́i).

Design © 2004 Hersandesign pour kitgrafik Contenu © 2004 : catty-traduction