Trang ch̉u
Ḍich ṿu
Đặt h̀ang
B̉an ḍư t́inh
  Khung gía
  Ćac quan ḥ ḥơp t́ac
  Lỉn

 


Hn ḥanh đ́́on típ ćac ḅ̣an đ́n v́ơi trang  phin ḍich

ph́ap / vịt

 

NG̀ỪƠI PHIN ḌICH- NGUYEN thi catty

 

* Ćac ḅ̣an đang l̀a sinh vin? 

* Ćac ḅ̣an c̀n phin ḍich ćac thư t̀ư, văn b̉an...t̀ư Vịt sang Ph́ap v̀a Ph́ap sang Vịt?

* Ćac ḅan mún gíơi thịu cng ty c̉ua ćac ḅan đ́n v́ơi tḥi tr̀ương Ṿit Nam?

* Ćac ḅan mún đựơc hướng d̉n trong h̀anh tr̀inh đ́n  v́ơi ̣́đ́t nước Ṿit Nam?

* Ćac ḅan đang c̀n ṃt người phin ḍich ph́ap-vịt cho dự đ̣inh ngh̀ nghịp hoặc ća nhn c̉ua m̀inh? 

Ngay khi ćac ḅan c̀n giao thịp trực típ với người nước ngòai cho dự đ̣inh ngh̀ nghịp hoặc ća nhn c̉ua  ćac ḅan.

* Ćac ḅan mún ćo  ṃt b̉an phin ḍich nhanh ch́́ong, uy t́in v̀a ch́t lượng?

Ṿy th̀i ćac ḍich ṿu phin ḍich c̉ua ti t̀ư ph́ap sang vịt v̀a vịt sang ph́ap s̃e đ́ap ứng yu c̀u c̀̉ua ćac ḅan.

Ti  ćo th̉ ḍich t́t c̉a ćac t̉ai lịu theo yu c̀u, t̀ư đơn gỉan đ́n ph́ưc ṭap,

Cng vịc phin ḍich được b̉ao đ̉am ch́inh x́ac v̀a đ́ung th̀ơi ḥan.

Th̀ơi ḥan l̀a t̀ư 3 đ́n 7 ng̀ay t̀uy theo ś lượng yu c̀u.


Ŕt hn ḥanh được pḥuc ṿu ćac ḅan. 

 

   
 
Design © 2004 Hersandesign pour kitgrafik Contenu © 2004 : catty-traduction