Trang ch̉u
Ḍich ṿu
Đặt h̀ang
B̉an ḍư t́inh
  Khung gía
  Ćac quan ḥê ḥơp t́ac
  Lỉên ḥê

 

 

ćac ḍich ṿu:

 

* phiên ḍich ćac t̀ai lịêu trong ćac l̃inh ṿưc sau :

- h̀anh ch́anh, thương ṃai, ćac quan ḥê  qúôc t́ê

- ćac t̀ai lịêu k̃y thụât, khoa ḥoc v̀a văn ḥoc

- trao đ̉ôi thư t́in ća nhân

* tṛơ gíup v̀ê thương ṃai cho ćac công ty

- t̀im kh́ach h̀ang v̀a đ́ôi t́ac

- ćac họat đ̣ông v̀ê marketing kh́ac nhau 

- t̀im kíêm ćac tư lịêu,,,,,

 

 

 

   
 
Design © 2004 Hersandesign pour kitgrafik Contenu © 2004 : catty-traduction