Trang ch̉u
Ḍich ṿu
Đặt h̀ang
B̉an ḍư t́inh
  Khung gía
  Ćac quan ḥê ḥơp t́ac
  Lỉên ḥê

 

 

KHUNG gía:

 

Ḍich văn b̉an b̀ăng ćach gửi qua email  (t́ôi đa 10 d̀ong)

5 euros

Ḍich t́ât c̉a ćac t̀ai lịêu k̃y thụât, khoa ḥoc, văn ḥoc, thương ṃai (trên 1 trang đ́anh ḿay )

15 euros

Ḍich trang web

0.1 euros/ từ

Ḍich t́ât c̉a ćac t̀ai lịêu được víêt tay trên 1 trang gíây A4

15 euros

thông ḍich viên cho ća nhân (t́inh theo gìơ hoặc ng̀ay)

theo thương lượng

 

   
 
Design © 2004 Hersandesign pour kitgrafik Contenu © 2004 :catty-traduction